Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Západoslovenská distribučná akciová spoločnos oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 25-ho októbra 2017, v stredu, v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v nasledovných uliciach:

  • Pod brezami, Čapáš, Školská,
  • v častiach ulíc Stampayho a Jedličková,
  • ďalej na celej Kolónii.

Presný rozpis podža súpisných čísiel domov je vyvesený na informačnej tabuli obecného úradu a nájdete ho aj na internetovej stránke obce.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tudatja lakosainkkal, hogy a villanyvezetékek karbantartása végett 2017. október 25-én, szerdán, 8:00 órától 15:00 óráig szünetelni fog az áramellátás a következő utcákban:

- Nyírfasor, Csapás és Iskola utca,

- továbbá a Stampay és Fenyőfa utca egyes részein,

- és az egész Kolónián.

A pontos szétírás házszámok szerint megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


Obec Gbelce upozorňuje tých občanov, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnutežnosti a daň za komunálny odpad, aby svoje pozdĺžnosti vyrovnali na obecnom úrade do 30-ho septembra tohto roka. Voči tým daňovníkom, ktorí do spomenutého dátumu nevyrovnajú svoje pozdĺžnosti, obec začne ďalšie konanie.

Köbölkút Község felszólítja azon lakosokat, akik még nem fizették ki az ingatlanadót, a kutyaadót illetve a szemétilleték hátralékukat, hogy azt legkésőbb ez év szeptember 30-ig  rendezzék. Azon adósokkal szemben, akik az említett időpontig nem rendezik adósságukat, a község további eljárást indít.


 


Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Október

15. októbra 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   815

 1000

 

 1100

28. nedeža v cezročnom období – Évközi 28. Vasárnap

Šarkan: Za uzdravenie syna Stanislava Palúcha

              Za uzdravenie Emílie

 

             Pro populo – Hívekért

Október

16. októbra 2017

Pondelok – Hétfő

 

 

Féria

 

Október

17. októbra 2017

Utorok – Kedd

 

 1700

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – Antiochiai Sz. Ignác

 Za duše v očistci z rodiny

Október

18. októbra 2017

Streda – Szerda

 

 1700

Sv. Lukáša, evanjelistu – Sz. Lukács evangélista

 Adakozó szándékára

 Október

19. októbra 2017

Štvrtok –Csütörtök

 

 1700

Féria

 Na úmysel telesného i duševného zdravia a sily pre pána Eugena

 Október

  20. októbra 2017

Piatok – Péntek

 

 1700

Féria

Adakozó szándékára

 Október

21. októbra 2017

Sobota – Szombat

 

 1000

 1030

 1100

Féria

 Rózsafüzér

Előadás Boldog Károly királyról - ereklyéjének jelenlétében

Ünnepi koncelebrált szentmise – főcelebránsa                      Dr. Schmatovich János győri kanonok, emeritus professzor

Október

22. októbra 2017

Nedeža –Vasárnap

 

   815

 1000

 

 1100

29. nedeža v cezročnom období – Évközi 29. Vasárnap

 

Šarkan: Na úmysel ordinára

 

               Pro populo – Za veriacich

 

               Hegedűs József, Terézia és szüleikért

FARSKÉ OZNAMY: 15. októbra 2017

28. nedeža v cezročnom období

Mesiac október je mesiacom, posvätného ruženca. Pred svätými omšami sa budeme spoločne modli ruženec.

Na budúcu nedežu bude zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh odmeň.

Sväté omše od budúceho týždňa cez všedné dni budú od 1700 –ej hodiny.

Od 15. októbra 2017 začíname prípravu na birmovku 2018. Prihlási sa môžu žiaci od 7. ročníka základnej školy a dospelí veriaci, ktorí chcú prija sviatos birmovania. Tieto prípravy budú formou katechéz v našom Farskom kostole. Prvé stretnutie s birmovancami bude 21. októbra 2017, v sobotu o 1600-ej hodine v kostole.  Aby niekto mohol pristúpi k tejto Sviatosti, je dôležité, aby sa zúčastnil týchto katechéz a taktiež aby sa zúčastnil na nedežných svätých omšiach.

Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie (Imprimatur), ktoré jej udelil J.Exc. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Knihu si môžete objedna pomocou letáku, ktorý nájdete spolu s návratnou obálkou v kostole na stolíkoch alebo cez web stránku www.triumfsrdca.sk.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2017. október 15.

Évközi 28. vasárnap

Az októberi hónap a szent rózsafüzér hónapja. Ezért a szentmisék előtt a rózsafüzért fogjuk közösen imádkozni.

Jövő vasárnap gyűjtés lesz a missziókra. Előre is a jó Isten fizesse meg minden kedves adományaikat.

Szentmisék időpontja hétköznap plébániateplomunkban a jövő héttől 1700 órakor lesznek.

2017. október 15-től elkezdjük a felkészülést a bérmálás szentségének felvételére, amely 2018 évében lenne. Jelentkezhetnek az alapiskola 7. osztályos tanulói valamint azok a felnőttek, akik még nem részesültek a bérmálás szentségében. Ezek a felkészülések katekézis formájában lesznek plébániatemplomunkban. Az első találkozó 2017. október 21-én, szombaton 1600-kor lesz a templomban. Ahhoz, hogy a bérmálás szentségében részesülhessenek, szükségesek ezek a feltételek: a katekézisen és a vasárnapi szentmiséken való részvételek.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka