Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Zúčtovanie dotácie v roku 2017

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky o poskytnutí dotácie na podporu kultúry a športu v zmysle VZN zo dňa 2.11.2011 v roku 2017 Vytlači
 

Súbor na stiahnutie VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

templom1.jpg

November

19. novembra 2017

Nedeža - Vasárnap

 

    815

  1000

  1100

33. nedeža v cezročnom období – Évközi 33. vasárnap

Šarkan: Adakozó szándékára

              Pro populo – Za veriacich

           + Gonda Vilmos (23. évforduló)

November

20. novembra 2017

Pondelok – Hétfő

 

 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma

 

November

21. novembra 2017

Utorok – Kedd

 

  1600

Obetovanie Panny Márie – A Bold. Szűz Mária

bemutatása a templomban

 Adakozó szándékára

November

22. novembra 2017

Streda – Szerda

 

  1400

Sv. Cecílie, panny a mučenice – Sz. Cecília szűz és vértanú

 Gyászmise: + Kollárovics János

 November

23. novembra 2017

Štvrtok –Csütörtök

 

  1600

Féria 

      Adakozó szándékára    

 November

24. novembra 2017

Piatok – Péntek

 

  1600

Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov,mučeníkov – Vietnámi vértanúk

      Adakozó szándékára

 November

25. novembra 2017

Sobota – Szombat

 

  1600

Féria

      Adakozó szándékára

November

26. novembra 2017

Nedeža –Vasárnap

 

    815

  1000

 

  1100

Nedeža Krista Kráža – Krisztus, a mindenség Királya

 

Šarkan: Adakozó szándékára

 

               Pro populo – Za veriacich

 

           + Linter István és szüleiért

FARSKÉ OZNAMY: 19. novembra 2017

33. nedeža v cezročnom období

25. novembra 2017, v sobotu o 1530 hod., bude stretnutie pre Prvoprijímajúcich detí.

Vo všetkých farských kostoloch sa na nedežu Krista Kráža pred vyloženou Oltárnou Sviatosou bude kona zasvätenie žudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň aj my po svätej omši sa pomodlíme túto modlitbu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupitež žudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráža, môže za obvyklých podmienok získa úplné odpustky.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2017. november 19.

Évközi 33. vasárnap

2017. november 18-án, szombaton, 1530-kor lesz a második találkozó a bérmálkozókkal.

Krisztus Király vasárnapján minden templomban a kihelyezett Oltáriszentség előtt, Jézus legszentebb Szívének ajánlják fel az egész emberiséget. Ezért ezen a napon a szentmise után elimádkozzuk ezt az imádságot.

Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek.


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

 A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 8-ho a 13-ho decembra 2017, prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne:

Dňa 8-ho decembra,v piatok, v čase od 8:00 do 15:00 hod. v uliciach:

  • Pekná, Agátová, Kolónia
  • a v časti ulice Slnečná.

Dňa 13-ho decembra,v stredu,v čase od 8:00 do 15:00 hod. v uliciach:

  • Vŕbová, Krátka,
  • a v častiach ulíc Slnečná a Pekná.

Presný rozpis podža súpisných čísiel domov je vyvesený na informačnej tabuli obecného úradu a nájdete ho aj na internetovej stránke obce.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tudatja lakosainkkal, hogy a villanyvezetékek karbantartása végett 2017. december 8-án és 13-án, a következő képen fog szünetelni az áramellátás:

2017. december 8-án, pénteken, 8:00 órától 15:00 óráig:

  • Szép, Akác és Kolónia utca,
  • továbbá a Napos utca egyes részein.

2017. december 13-án, szerdán, 8:00 órától 15:00 óráig:

  • Fűzfa és Rövid utca,
  • továbbá a Napos utca és a Szép utca egyes részein.

A pontos szétírás házszámok szerint megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 

Zúčtovanie dotácie v roku 2017

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky o poskytnutí dotácie na podporu kultúry a športu v zmysle VZN zo dňa 2.11.2011 v roku 2017 Vytlači
 

Súbor na stiahnutie VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

Rozpis zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Gbelce na rok 2017

Vytlači
 


 
 


Magyar verzió
Úvodná stránka