Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

orvos.jpg

Detská lekárka doktorka Alžbeta Tóthová oznamuje občanom, že v dňoch od 24-ho júla do 4-ho augusta 2017 nebude ordinova. Zastupova ju budú na poliklinike v Štúrove nasledovne:

  • od 24-ho do 28 júla doktorka Macková
  • a od 31-ho júla do 4-ho augusta doktor Kénesy.

Doktor Tóth Erzsébet gyermekorvos értesíti a lakosokat, hogy 2017. július 24-től augusztus 4-ig nem fog rendelni. Helyettesíteni a Párkányi poliklinikán fogják a következőképen:

  • július 24-től 28-ig Macková doktornő
  • és július 31-től augusztus 4-ig Kénesy doktor.

brantner-nove-zamky-preprava.jpg

Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 21-ho júla 2017, v piatok. Upozorňujeme Vás, že budú vyprázdnené už len tie kukanádoby, ktoré budú označené nálepkou na II. polrok 2017.

Ďalej Vám oznamujeme, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu sa uskutoční taktiež dňa 21-ho júla 2017, čiže v piatok. Bude sa zbiera sklo

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2017. július 21-én, pénteken, kerül sor. Figyelmeztetjük Önöket, hogy már csak a II. félévre szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.

Továbbá értesítjük Önöket, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére szintén 2017. július 21-én, tehát pénteken kerül sor. Begyűjtésre kerül az üveg.


figyelem_2_0.jpg

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 20-ho júna 2017 až do odvolania, z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiava zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podža zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi z a k a z u j e:

  • vypažova porasty bylín, kríkov a stromov
  • fajči alebo používa otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • a zaklada oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjs k jeho rozšíreniu.

Az Érsekújvári Járási Tűzoltó Parancsnokság felhívja a lakosság figyelmét, hogy  a hosszantartó száraz és meleg időjárás miatt az érsekújvári járás területét 2017. június 20-től egészen a tilalom visszavonásáig fokozottan tűzveszélyes területté nyilvánítja. A tilalom alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat.

Fizikai személyeknek a 314/2001-es számú törvény értelmében t i l o s:

  • felégetni a növényzetet, bokrokat és fákat,
  • tilos dohányozni vagy nyitott tüzet használni tűzveszélyes területen,
  • és tilos tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz szétterjedhet.

figyelem_2_0.jpg

Oznamujeme našim občanom, že v rámci protikriminálnej činnosti samospráva našej obce v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru Štúrovo a susednými obecnými samosprávami vypracovali leták na varovanie občanov pred kriminálnou činnosou, ktorá ohrozuje najmä našich seniorov. Spomínané letáky budú doručené do poštových schránok postupne od 10-ho apríla 2017. Samospráva obce odporúča všetkým našim obyvatežom, aby sa oboznámili s obsahom letáku.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy községünk önkormányzata bűnmegelőzés céljából, a Párkányi Rendőrkapitánysággal és a szomszédos falvak önkormányzataival együttműködve, szórólapokat dolgozott ki a lakosok figyelmeztetésére olyan bűncselekményekkel kapcsolatosan, melyek leginkább az idősek ellen irányulnak. Az említett szórólapokat 2017. április 10-étől folyamatosan fogjuk eljuttatni postaládáikba. Községünk vezetősége ajánlja minden lakosunknak, hogy saját- és családtagjai érdekében ismerkedjen meg a szórólap tartalmával.


templom1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Július

16. júla 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   815

 1000

 

1100

15. nedeža v cezročnom období – Évközi 15. vasárnapja

 Šarkan: + Viktor a Karolína

+ rodičov Helenu a Františka, bratov Dušana a Jozefa Lévárdyovích

 Pro populo - Hívekért

Július

17. júla 2017

Pondelok - Hétfő

 

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

                   

Július

18. júla 2017

Utorok - Kedd

 

 

Féria

 Svätá omša nebude – Szentmise nem lesz

Július

19. júla 2017

Streda - Szerda

 

 1800

Féria

    + Viktor a Karolína

Július

20. júla 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

1800

Féria

   + Viktor a Karolína

Július

21. júla 2017

Piatok – Péntek

 

1800

Féria

  + Viktor a Karolína

Július

22. júla 2017

Sobota - Szombat

 

 1800

Sv. Márie Magdalény – Sz. Mária Magdolna

  + Csepiga István

Július

23. júla 2017

Nedeža –Vasárnap

 

   815

 1000

 

 

1100

16. nedeža v cezročnom období  – Évközi 16. vasárnap

 

 Šarkan: + Jozef

 

+ rodinu Holotovú, rodičov Julianu a Jozefa, sestry, bratov, zaov a za vnuka Rasa

 

   Pro populo - Hívekért


trafo.jpg

Oznamujeme našim občanom, že v lokalite vinohrady ako aj v ulici Vinohradníckej prebehne v najbližších mesiacoch – približne od februára do mája tohto roku - úplná rekonštrukcia elektrických vedení, to znamená výmena stĺpov, elektrických vedení a zapojení. V najbližšom období prebehnú zameriavace- a následne rekonštrukčné práce, pri ktorých je potrebné v tejto lokalite ráta aj s výpadkami elektrickej energie a pohybom robotníkov dodávatežskej spoločnosti. V súvislosti s týmito rekonštrukčnými prácami a nimi spojenými prípadnými nepríjemnosami prosíme našich občanov o zhovievavos a trpezlivos.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a szőlőhegyen ill. a Szőlősor utcában az elkövetkező hónapok folyamán – februártól májusig – sor kerül a villanyvezetékek teljes rekonstrukciójára, vagyis kicserélik a tartóoszlopokat, a vezetékeket és a bekötéseket. A közeljövőben elvégzik a bemérési munkálatokat, majd sor kerül a rekonstrukcióra, aminek során a szolgáltató vállalat munkásainak jelenlétével és áramkiesésekkel is számolni kell. Ezzel kapcsolatosan kérjük lakosaink megértését és türelmét.


Figyelem.jpg

 

 

 

 

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


st.png

Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


svrp.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     hangos.jpg

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka