Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Malý sprievodca odpadov z domácností

Malý sprievodca odpadov z domácností Vytlači
 

Malý sprievodca odpadov  z domácností.jpg

Malý sprievodca odpadov z domácností RECOBAL_Maly sprievodca triedením odpadov.pdf RECOBAL_Maly sprievodca triedením odpadov.pdf (261.9 kB)

 
 

ZSD

Západoslovenská distribučnáVytlači
 


 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg


VOLEBNÉ OBDOBIE 2019 - 2022

Dovožte nám, aby sme Vás informovali o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí:

V našej obci bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1844 voličov. Z nich sa volieb zúčastnilo 500 voličov, čo predstavuje vyše 27 percentnú účas.

Za starostu obce bol /a/ zvolený /á/ p. František Szőcs s počtom platných hlasov 437.

Do obecného zastupitežstva samosprávy obce Gbelce boli zvolení nasledovní kandidáti s nasledovnými počtami platných hlasov:

1. Szabolcs Bolya: 393 hlasov

2. Zoltán Vörös: 323 hlasov

3. Mgr. Gizela Csepigová: 321 hlasov

4. Eva Mocskos: 312 hlasov

5. Norbert Zahradniček: 283 hlasov

6. Renata Árvaiová: 264 hlasov

7. Mgr. Jozef Chlapečka: 235 hlasov

8. Monika Bilkóová: 234 hlasov

9. TomᚠÁrvai: 225 hlasov

Ostatní kandidáti na post poslanca obecného zastupitežstva získali nasledovný počet platných hlasov:

10. Bc. Gabriel Gonda: 205 hlasov

11. Zoltán Kiss: 184 hlasov


Engedjék meg, hogy ismertessük Önökkel a helyhatósági választások eredményeit.

A választók névsorában 1844 választópolgár szerepelt, ebből 500 ment el szavazni, ami több mint 27 százalékos részvételi arányt jelent.

Falunk polgármesterévé Szőcs Ferenc lett megválasztva 437 érvényes szavazattal.

Falunk képviselő testületébe a következő képviselők lettek beválasztva a következő érvényes számú szavazat alapján:

1. Bolya Szabolcs: 393 szavazat

2. Vörös Zoltán: 323 szavazat

3. Mgr. Csepiga Gizela: 321 szavazat

4. Mocskos Éva: 312 szavazat

5. Zahradniček Norbert: 283 szavazat

6. Árvai Renáta: 264 szavazat

7. Mgr. Chlapečka Jozef: 235 szavazat

8. Bilkó Monika: 234 szavazat

9. Árvai Tamás: 225 szavazat

A többi képviselő jelölt a következő számú érvényes szavazatot kapta:

10. Bc. Gonda Gábor: 205 szavazat

11. Kiss Zoltán: 184 szavazat


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 7-ho decembra 2018, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2018. december 7-én, pénteken, kerül sor.


Rímskokatolícka cirkev Farnos Gbelce – Római katolikus egyház Köbölkút

Omšový poriadok –  Szentmisék rendje

 

December  9. decembra    10:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap             11:00 szentmise magyar nyelven      

_________________________________________________________________

December 10. decembra 

Pondelok - Hétfő         _________________________________________________________________

December 11. decembra

Utorok - Kedd              16:00 szentmise magyar nyelven

__________________________________________________________________

December 12. decembra

Streda - Szerda           16:00 szentmise magyar nyelven

__________________________________________________________________

December 13. decembra  

Štvrtok - Csütörtök      16:00 szentmise magyar nyelven

__________________________________________________________________

December 14. decembra           

Piatok - Péntek            16:00 szentmise magyar nyelven

__________________________________________________________________

December 15. decembra

Sobota - Szombat        8:00 szentmise magyar nyelven

__________________________________________________________________

December 16. decembra   10:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap             11:00 szentmise magyar  nyelven

 

FARSKÉ OZNAMY: 9. decembra 2018

2. adventná nedeža

♦ Minulú nedežu na charitu sa vyzbierala suma 30,- EUR.    Všetkým dobrodincom Pán Boh zapla.

♦ Svätá spoveď pred Vianočnými sviatkami bude vyslúžená v sobotu, 15. decembra 2018 o 11:00-tej hodine.

♦ Občianske združenie Helios Spes, aj tento rok zorganizuje vianočnú zbierku pre siroty. Tento rok by s úctou prijali trvanlivé potraviny, múku, olej, cukor, cestoviny,polievky sáčkové, strúhanku atď. Taktiež je vežká potreba čistiacích potrieb a papierového tovaru, servítky ,toaletný papier...Zo pár centov sa dajú naplni hladné brušká. Za Vašu dôveru a dary Vám ďakujú manželia Árvai. Darčeky môžete odovzda na farskom úrade alebo  na adrese J. Stampayho 221, u Árvaiových. Zbierka trvá do konca januára.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. december 9.

Advent 2. vasárnapja

♦ A múlt vasárnapi gyűjtés végösszege, amely a Karitász javára volt gyűjtve 30,- EUR.  Minden adakozónak  a jó Isten fizesse meg adományát.

♦ A Karácsony előtti gyóntatás plébániatemplomunkban 2018. december 15-én, szombaton 11:00-kor lesz.

♦ A Hélios Spes p.t.ismét karácsonyi gyűjtést szervez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány árvái javára. Idén tartós élelmiszert valamint  papírárut, wc papírt, szalvétát, tisztítószert, mosó és mosogatószert gyűjtenének. Tészta, liszt, cukor, olaj, zacskós leves, puding, kakaó, prézli stb. Pár centes adományuk egy-egy teli pocakot jelenthet. Bizalmukat és adományaikat nagy tisztelettel köszöni Árvai Tamás és Renáta. Adományikat a plébánián vagy az Árvaiéknál adhatják le, Stampay u. 221. A gyűjtés január végéig tart.


Oznamujeme občanom, že verejné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitežstva Samosprávy obce Gbelce sa uskutoční dňa 05-ho decembra 2018, v stredu, so začiatkom o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Tudatjuk önökkel, hogy a képviselőtestület nyilvános alakuló ülésére 2018. december 5-én, szerdán, 17:30 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal üléstermében.


Vedúca miestnej knižnice oznamuje našim občanom, že rozšírila sortiment kníh, ktoré si môžete vypožiča. Ďalej oznamuje, že v ponuke sú aj knihy na predaj: ako rozprávkové knihy, romány, ďalej rozšírila aj burzu o veža zaujímavých kníh za symbolické ceny. Každého srdečne očakáva.

A helyi könyvtár vezetője értesíti a lakosságot, hogy új könyvekkel bővült a könyvtár, amelyek kikölcsönözhetőek. Továbbá eladásra kínál mesekönyveket, kincses kalendáriumokat, és regényeket, valamint a könyvbörzét is felújította sok-sok érdekes könyvel, melyekhez szimbolikus áron lehet hozzájutni. Minden érdeklődőt szeretettel vár.


Oznamujeme občanom, že obecný úrad má v záujme usporiada aj v tomto roku

jubilejné strieborné, zlaté a diamantové svadby pre manželské páry, ktoré o to prejavia záujem.

Žiadame preto manželské páry, ktoré majú o toto podujatie záujem a uzavreli manželstvo v roku 1958, 1968, alebo 1993, aby sa do 28-ho novembra 2018 prihlásili na obecnom úradu u matrikárky, ktorá poskytne aj podrobnejšie informácie.

Értesítjük a lakosságot, hogy a községi hivatal idén is szeretné megrendezni az arany-, ezüst- és gyémántlakodalmi ünnepséget azon házaspárok részére, akik ezt igénylik.

Ezért kérjük a házaspárokat, akik 1958-ban, 1968-ban vagy 1993-ben kötöttek házasságot, és részt szeretnének venni ezen az ünnepségen, hogy szándékukat jelentsék be a községi hivatal anyakönyvvezetőjénél 2018. november 28-ig, ahol bővebb tájékoztatást is kaphatnak.


Vedúca miestnej knižnice žiada tých čitatežov, ktorí majú už dlhšiu dobu vypožičané knihy, aby ich do 28-ho novembra 2018 vrátili počas otváracích hodín do knižnice. Za spoluprácu Vám vopred ďakuje.

A helyi könyvtár vezetője kéri azon olvasókat, akik már hosszabb ideje maguknál tartják a kikölcsönzött könyveket, hogy azokat vigyék vissza a könyvtárba a nyitvatartási időben 2018. november 28-ig. Együttműködésüket előre is köszöni.


Regionálna veterinára a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje všetkých chovatežov ošípaných na zmenu v legislatíve, z ktorej vyplýva, že chovatež je povinný zaregistrova už aj jeden kus ošípanej chovanej pre vlastné potreby. 

Z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných v susedných štátoch Vás ďalej žiadajú, aby ste počet chovaných ošípaných nahlásili na obecný úrad v Gbelciach do konca tohto týždňa, čiže do 23. novembra 2018.

Az Érsekújvári Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatal figyelmezteti a sertéstenyésztőket, hogy az új törvénymódosítás miatt a lakosok kötelesek beregisztrálni már egy darab saját célra tenyésztett sertést is.

Továbbá a szomszéd államokban kialakult afrikai sertés pestis miatt kérik az állattenyésztőket, hogy e hét végéig, tehát 2018. november 23-ig jelentsék be a köbölkúti községi hivatalban a nevelt sertések számát.


Starosta obce  prosí našich občanov, aby vo vykurovacom období nekúrili pet fžašami, nakožko sú na naše zdravie a životné prostredie mimoriadne škodlivé.

Községünk polgármestere kéri lakosainkat, hogy a fűtési szezonban ne tüzeljenek pet üvegekkel, mert egészségünkre és környezetünkre rendkívül káros anyagokat tartalmaz.


OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 30.06.2018 ZANIKLA.

Najbližšia ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast sa nachádza v Nových Zámkoch vo Fakultnej nemocnici na Slovenskej ulici č. 11.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých naďalej funguje v budove Polikliniky NSK Štúrovo.

Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba:

  • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.
  • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Párkányi Rendelőintézet által működtetett Elsősegélynyújtási Orvosi Készültség gyermekek és serdülőkorúak részére az 576/2004-es törvény július 1-jei változásai értelmében 2018. június 30-án MEGSZŰNT. A legközelebbi készültségi ügyelet gyermekek és serdülőkorúak részére az érsekújvári gyermekkórház épületében található.

A felnőttkorúak készültségi szolgálata továbbra is működik a Párkányi Rendelőintézet épületében.

2018. Július 1-től a készültségi szolgálat:

munkanapokon 16.00 – 22.00 óráig,

hétvégeken és ünnepnapokon 7.00 – 22.00 óráig működik.


Personálna agentúra ponúka jednoduchú prácu v Nitre na pozíciu operátor výroby alebo skladník na 2 zmeny. Ponúkajú mzdu 3,10 na hodinu + bonusy do výšky 225 eur, náborovú prémiu 50 eur, stravné lístky, doprava zabezpečená a ponúkajú aj možnos ubytovania.

Záujemcovia sa môžu hlási na nasledovných telefónnych číslach. 0948 400 183 alebo 0907 381 857

Munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál Nyitrán két műszakos munkarendbe gyártósori operátor ill. raktáros pozícióba. Kínálatuk a következő: órabér 3,10 euró + bónuszok 225 euróig, prémium 50 euró, ebédjegyek, az utazás biztosítva van, szükség esetén a szállást is biztosítják.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámokon: 0948 400 183 ill. 0907 381 857


Spoločnos AGROCONTRACT MIKULÁŠ a.s. ponúka prácu na pozícii dojič – dojička v Dubníku. Ponúkajú prácu v najmodernejšej dojárni, kariérny rast, pravidelné školenia a tréningy, starostlivos o zamestnancov, mzdu 5 – 6 eur na hodinu .Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnom čísle: 0905 207 130.

Az AGROCONTRACT MIKULÁŠ részvénytársaság munkalehetőséget kínál fejő – fejőnő pozícióba Csúzra. Munkalehetőséget kínálnak a legmodernebb fejőüzemben, továbbá szakmai fejlődést, rendszeres oktatást és tréningeket, munkásokról való gondoskodást és 5 – 6 eurós órabért. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 207 130.


Spoločnos PLUSJOB SOLUTION hžadá manuálne zručných zamestnancov, mužov aj ženy, do výrobnej linky na dve zmeny do Nitry. Ponúkajú 600 eur v čistom, mimoriadny bonus 100 eur počas troch mesiacov, stravné lístky. Doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0905 568 270.

A PLUSJOB SOLUTION társaság munkalehetőséget kínál kézügyességgel rendelkező férfiak és nők számára Nyitrán, gyártósori pozícióba, két műszakos munkarendbe. Kínálnak 600 eurót tisztán, 100 eurós bónuszt három hónapon keresztül, ebédjegyeket. Az utazás biztosítva van. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 568 270.


Firma Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne ulica Svätého Floriána 1118/1 prijme do pracovného pomeru šoféra nákladného vozidla.

Podrobné informácie v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól felvesz munkaviszonyba sofőrt teher autóra.

Jelentkezni személyesen lehet a vállalat irodájában 8:00 órától 15:00 óráig.


Oznamujeme občanom, že prevádzkovanie káblovej televízie Carisma prevzala spoločnos INTERNITO so sídlom v Hurbanove. Žiadajú predplatitežov káblovej televízie, aby všetky náležitosti a poruchy oznamovali do centrály spoločnosti v Hurbanove v pracovnej dobe na telefónne číslo: 035 64 92 944, a po pracovnej dobe, v pondelok až v nedežu, medzi 16-tou a 20-tou hodinou, na mobilné číslo: 0905 604 634.

Keďže programy obecnej televízie sú vysielané tiež z tejto centrály, prípadné poruchy je potrebné zahlási tiež na tieto čísla.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a Carisma kábel TV üzemeltetését a Gyallai székhelyű INTERNITO vállalat vette át. Kérik a kábel TV előfizetőit, hogy az azzal kapcsolatos ügyeket ill. a meghibásodásokat a vállalat központjába jelentsék munkaidőben a 035 64 92 944-es telefonszámon, munkaidő után pedig hétfőtől vasárnapig, 16 és 20 óra között a köv. mobilszámon: 0905 604 634.

Mivel a Falu TV adásait szintén a gyallai központból sugározzák, kérjük, hogy az azzal kapcsolatos esetleges problémákat szintén a megadott telefonszámokon jelentsék be.


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru obsluhovačov výrobných strojov a obsluhovača vysokozdvižného vozíka do prevádzky kartonáž. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 8:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres gépkezelő és targoncavezető pozícióba a kartonázs részlegére. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 8:00 és 15:00 óra között.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.


Spoločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka