Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

Detská lekárka doktorka Alžbeta Tóthová oznamuje občanom, že v dňoch od 26-ho do 28-ho októbra 2016, v stredu, vo štvrtok a v piatok, nebude ordinova. Zastupova ju budú na poliklinike v Štúrove a to v stredu doktor Kénesy a vo štvrtok a piatok doktorka Ulahelová.

Doktor Tóth Erzsébet gyermekorvos értesíti a lakosokat, hogy 2016. október 26-ától 28-ig, tehát szerdán, csütörtökön és pénteken, nem fog rendelni. Helyettesíteni Párkányi poliklinikán fogják, mégpedig szerdán Kénesy doktor és csütörtökön és pénteken Ulahelová doktornő.


Oznamujeme občanom, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu sa uskutoční dňa 25-ho októbra 2016, čiže v utorok. Bude sa zbiera sklo.

Értesítjük a lakosságot, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére 2016. október 25-én, tehát kedden kerül sor. Begyűjtésre kerül az üveg.


 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

 

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

október

         23. 

októbra 2016

Nedeža - Vasárnap

 

     1000

1100

30. nedeža v cezročnom období – Évközi 30. Vasárnapja

       Pro populo – Za veriacich

   + Hegedűs József, Terézia és szüleikért

október

        24.

októbra 2016

Pondelok - Hétfő

 

Féria

október

        25.

októbra 2016

Utorok - Kedd

 

 

      1800

Féria

 

        Na úmysel - Szándékra

október

        26.

októbra 2016

Streda - Szerda

 

 

1800

Féria

 

         Na úmysel - Szándékra

október

        27.

októbra 2016

Štvrtok -Csütörtök

 

     1800

 

Féria

 

         Na úmysel - Szándékra

október

        28.

októbra 2016

Piatok – Péntek

 

 

1800

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov – Sz. Simon és Sz. Júdás Tádé

 

           Na úmysel – Szándékra

október

        29.

októbra 2016

Sobota - Szombat

 

     1800

Féria

 

         Na úmysel - Szándékra

október

        30.

októbra 2016

Nedeža –Vasárnap

 

 

     1000

     1100

31. nedeža v cezročnom období – Évközi 31. Vasárnapja

 

       Pro populo – Za veriacich

       Szándékra

Dnes je zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh zapla.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Ma gyűjtés lesz a misszókra. Előre is a jó Isten fizesse meg minden kedves adományaikat.

A közép-európai óraátállás nyári időszámításról téli időszámításra 2016. október 30-án, hajnali 3-ról,  2 órára kell majd állítani.

Oznamy – Hirdetések: 

Samospráva obce Gbelce a Rímskokatolícky farský úrad Gbelce Vás srdečne pozývajú na požehnanie piety – diela pána Lászlóa Szaboa v dome smútku v Gbelciach, ktoré sa uskutoční dňa 26. Októbra 2016, v stredu o 1500 hod.

Köbölkút Község Önkormányzata és a Római katolikus Egyház köbölkúti plébániája tisztelettel meghívja Önöket Szabó László, képzőművész és faszobrász által készített PIÉTA megáldására, melyre 2016. Október 26-án, szerdán, 1500-kor kerül sor a köbölkúti ravatalozóban.

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Od novembra sa začína príprava Prvoprijímajúcich detí v našom farskom kostole. Raz v týždni bude pre nich svätá omša, spolu s katechézou. Začiatok týchto stretnutí ešte upresníme a dáme vedie aj v škole na hodinách náboženskej výchovy.

Hirdetés az Elsőáldozók szüleinek: Az elsőáldozók számára novembertől előkészítő katekézisek lesznek, amelyek egyszer egy héten szentmisével lesz majd összekapcsolva. A további információkat a kezdésről, még pontosítjuk az iskolában a hittanórákon.


 

Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Viacero občanov z ulíc Trstinová, Jarná, Tabánska a Novozámocká ohlásilo vedeniu obce stály pohyb túlavých psov v spomínaných uliciach, preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. A Nádrajáró, Tavasz, Tabán és az Érsekújvári utca több lakosa is jelezte a község vezetősége felé, hogy ebben az utcákban gyakran gazdátlan kutyák kóborolnak, ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, és gátolják meg, hogy kijuthassanak a közterületekre.


Spoločnos Jonagold s.r.o. Svodín hžadá zamestnanca do trvalého pracovného pomeru na pozíciu vedúceho výroby. Požadované vzdelanie minimálne stredoškolské s maturitou. Uchádzači o zamestnanie sa môžu hlási v kancelárii spoločnosti denne od 8-ej do 15-ej hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat munkaviszonyba, érettségivel rendelkező egyént keres – gyártásvezetői pozícióba. Az érdeklődők a vállalat irodájában jelentkezhetnek naponta 8-tól 15 óráig.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre  ženy v Šali. Popis práce: výroba komponentov do LCD panelov. Pracovná doba je 12 hodín denne na dve zmeny. Ponúkajú dopravu do zamestnania zdarma, dochádzkový bonus, stravné lístky, zálohy. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnych číslach 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

e-mailová adresa: info@agenturamax.sk

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők számára Selyén 2 műszakos munkarendbe – napi 12 óra azonnali belépéssel. Ingyen biztosítják az utazást, továbbá biztosítanak utazási bónuszt, ebédjegyeket, előleget. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130

e-mail cím: info@agenturamax.sk


Otváracia doba knižnice

A könyvtár nyitvatartása

Pondelok – Hétfő:        09:00-12:00 / 12:30-16:00
Utorok     – Kedd:        12:30-16:00
Streda     – Szerda:     09:00-12:00 / 12:30-17:00
Štvrtok    – Csütörtök: 08:00-12:00
Piatok     – Péntek:      09:00-12:00 / 13:00-17:00
Sobota    – Szombat: zatvorené / zárva
Nedeža    – Vasárnap: zatvorené / zárva


 

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 

Ardea

ARDEA
 ARDEA_2016-01_PRINT.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 


Magyar verzió
Úvodná stránka