Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok od 10. - 17. decembra 2017 – Szentmisék rendje 2017. december 10. - 17.

 

December 10.          Šarkan: 815

Nedeža - Vasárnap               1000 + manžela, otca, dedka a pradedka

                                               1100  Za veriacich

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 11.               --------------

Pondelok - Hétfö

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 12.                       

Utorok - Kedd            Svätá omša nebude - Szentmise nem lesz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 13.                              Sv. Lucie, panny a mučenice - Sz. Lúcia szűz és vértanú

Streda - Szerda          1600  Isten segítségéért

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 14.                              Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteža Cirkvi - Keresztes Sz. János                       

Štvrtok - Csütörtök      1600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 15.  

Piatok - Péntek            1600

                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 16.  

Sobota - Szombat          900  + Jakubek Kálmán és fia Kálmán 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 17.                 Šarkan: 1345

Nedeža - Vasárnap                      1000 + Anna Janegová a Karol Janega

                                                      1100  + Mókus Margit (2. évforduló)

 

FARSKÉ OZNAMY: 10. decembra 2017

2. adventná nedeža – biblická nedeža

Minulú nedežu na charitu sa vyzbierala suma 40,- EUR. Všetkým dobrodincom Pán Boh odmeň.

 

Môžete nahlási svojich chorých príbuzných, ktorí by chceli pred Vianočnými sviatkami pristúpi ku svätej spovedi a k Svätému Prijímaniu.

 

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2017. december 10.

Advent 1. Vasárnapja – bibliai vasárnap

 

A múlt vasárnapi gyűjtés végösszege, amelyet a karitász javára volt szánva 40,- EUR. Minden adakozónak a jó Isten fizesse meg.

 

Bejelenthetik betegeiket, akik a Karácsonyi ünnepek előtt szeretnének meggyónni és áldozni.

 


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

 A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 8-ho a 13-ho decembra 2017, prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne:

Dňa 8-ho decembra,v piatok, v čase od 8:00 do 15:00 hod. v uliciach:

  • Pekná, Agátová, Kolónia
  • a v časti ulice Slnečná.

Dňa 13-ho decembra,v stredu,v čase od 8:00 do 15:00 hod. v uliciach:

  • Vŕbová, Krátka,
  • a v častiach ulíc Slnečná a Pekná.

Presný rozpis podža súpisných čísiel domov je vyvesený na informačnej tabuli obecného úradu a nájdete ho aj na internetovej stránke obce.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tudatja lakosainkkal, hogy a villanyvezetékek karbantartása végett 2017. december 8-án és 13-án, a következő képen fog szünetelni az áramellátás:

2017. december 8-án, pénteken, 8:00 órától 15:00 óráig:

  • Szép, Akác és Kolónia utca,
  • továbbá a Napos utca egyes részein.

2017. december 13-án, szerdán, 8:00 órától 15:00 óráig:

  • Fűzfa és Rövid utca,
  • továbbá a Napos utca és a Szép utca egyes részein.

A pontos szétírás házszámok szerint megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka