Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica - Községi könyvtár

Stručný pohžad do histórie - Rövid betekintés a múltba

Miestnu žudovú knižnicu zriadili v roku 1958 a jej vedúcou bola Mária Roztoková. V tom čase sa v knižničnom fonde nachádzalo 767 zväzkov, ktoré si požičiavalo 102 evidovaných čitatežov. V nasledujúcich desaročiach sa počet kníh i čitatežov pomaly, ale iste zvyšoval. Od roku 1996 fungovala knižnica v priestoroch niekdajšej materskej školy. V tom čase už disponovala 12 835 zväzkami a evidovala 256 členov. Do januára 2006 poskytovala Obecná knižnica v Gbelciach svoje služby niekožko dní v týždni a knihovníčka v nej pracovala na princípe dobrovožnosti, resp. na čiastočný pracovný úväzok. Navštevovalo ju priemerne 200 čitatežov, ktorí si mohli vybera spomedzi takmer 14 000 zväzkov kníh. 

A helyi nép könyvtárat 1958-ban létesitették, Roztoková Mária vezetésével. Ez időben a könyvtári könyvállomány 767 kötetet tartalmazott, melyeket 102 olvasó kölcsönzött. A következő évtizedekben lassan de biztosan nőtt a könyvtári állomány és az olvasók létszáma is. A könyvtárat 1996-ban átthelyezték a régi ovóda épületébe, ahol könyvtár már 12 835 kötettel rendelkezett és 256 olvasót evidált. Január 2006-ig a könyvtári szolgáltatásokat heti pár napban lehett kihasználni, a könyvtáros önkéntes alapon majd részmunkaidőben dolgozott. Akkor átlagban a könyvtárnak 200 olvasója volt, akik majdnem 14000 kötetből válogathattak.


 

Súčasnos - Jelen

V rokoch 2005 – 2006 vypracovala obecná samospráva v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch viacero celoštátnych projektov zameraných na rozvoj knižníc. Výsledkom bolo, že knižnica začala od januára 2006 pracova na princípe profesionálnej inštitúcie s dennou prevádzkou. Následne sa presahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalého daňového úradu. Návštevnos tejto – v každom ohžade novej a zmodernizovanej – knižnice enormne narástla: koncom roka 2006 evidovala 765 čitatežov. Nová profesionálna obecná knižnica pozostáva z troch miestností. V najväčšej z nich je umiestnená krásna literatúra pre dospelých, populárno-náučná literatúra, cudzojazyčné knihy a slovníky, ako aj príručná knižnica. Okrem toho tu možno nájs kútik s novinami a časopismi i miniatúrne kníhkupectvo. V druhej miestnosti sa nachádza Detský kútik, v ktorom na svojich čitatežov čaká nespočetné množstvo detskej a mládežníckej literatúry. Posledná z miestností plní funkciu čitárne a súčasne aj počítačovej miestnosti s možnosou pripojenia sa na Internet: návštevníci knižnice majú k dispozícii štyri počítače a tlačiareň. Knižničný fond pozostáva zo 15 000 zväzkov (krásna literatúra, kriminálky, odborná literatúra, lexikóny atď.). Sú tu zastúpené knihy a periodiká v slovenskom i maďarskom jazyku, nakožko v obci žije národnostne zmiešané obyvatežstvo. Knižnica pravidelne organizuje rôzne podujatia pre žiakov miestnych základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ale nezabúda ani na škôlkarov. Dospelých sa snaží oslovova stretnutiami so spisovatežmi, výstavami a ďalšími akciami. Naša knižnica má regionálny charakter a do svojich priestorov láka aj čitatežov z okolitých menších obcí. Vedúca profesionálnej obecnej knižnice: Anita Bolya Dudás

A képviselőtestület az Érsekújvári Anton Bernolák könyvtárral 2005-2006-ban több állami projektot dolgozott ki a helyi könyvtár fejlesztés céljából. Ennek eredménye a január 2006-tól működő professzionális könyvtár napi nyitva tartással. A következőkben a könyvtár átköltözött a valamikori felújított adóhivatal épületébe. A könyvtári látogatottság - az új és modernizált környezetben – nagyon megnőtt: a 2006-os év végéig 765 olvasót evidált. Az új professzionális könyvtár három teremből áll. Ezek közül a legnagyobban a felnőtt szépirodalom, népszerű – oktató irodalom, idegen nyelvű könyvek, szótárak és a kézikönyvtár található. Ezeken kívül megtalálhatóak itt a különböző újságok, mini könyvesbolt. A második teremben gyerek sarok van kialakítva, a fiatal olvasóinknak számos gyermek és ifjúsági irodalommal. Az utolsó terem az olvasó- és számítógépes terem, mely internet hozzáférhetőséget is nyújt: az információra vágyók négy számítógépet és egy nyomtatót vehetnek igénybe. A könyvtári állomány 15 000 kötetből áll (szépirodalom, krimi, szakirodalom, lexikonok, stb.). Tekintettel falunk, nagy részben magyar és szlovák nemzetiségeire, könyvtárunkban megtalálhatók magyar és szlovák könyvek is. A könyvtár rendszeresen szervez rendezvényeket a szlovák és magyar iskola tanulóinak, valamint nem feledkezik meg az óvódásokról sem. A felnőtteket írói találkozókkal, kiállításokkal és más akciókkal szólítjuk meg. Könyvtárunk regionális karakterrel rendelkezik, ezért a környék falvaiból is olvasókat csalogat A professzionális könyvtár vezetője: Bolya Dudás Anita

Výpožičné hodiny / Kölcsönzési nyitva tartás:

 • Pondelok / Hétfő:    9.00 – 12.00 / 12.30 – 16.00
 • Utorok / Kedd:        12.30 – 16.00
 • Streda / Szerda:      9.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00
 • Štvrtok / Csütörtök: 8.00 – 12.00
 • Piatok / Péntek:      13.00 – 17.00
 • Sobota / Szombat:   vožný deň  
 • Nedeža / Vasárnap: vožný deň  

Kontaktné údaje / Információs adatok:

 • Zodpovedná pracovníčka / Felelős személy: Anita Bolya Dudás
 • Kancelária: Centrum služieb, Novozámocká 276/4, 943 42 Gbelce
 • Iroda:  Szolgáltatások központja, Érsekújvári út 276/4, 943 42 Köbölkút
 • Telefón / Telefon: +421(0)36 7531 190
 • E-mail: kniznica@gbelce.sk

 
Výpožičný poriadok

 
Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnos

 

Nákup knižných publikácií pre Obecnú knižnicu v roku 2016 podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

 

 

Obecná knižnica  v  Gbelciach mala možnos za podpory  FPU  zakúpi  z  verejných  zdrojov v roku 2016 knižné publikácie v počte 125 ks.


 

 


Magyar verzió
Úvodná stránka