Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy - Hirdetések

Oznamy - Hirdetések

könyvtár.jpg

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že v dňoch od 14-ho do 18-ho augusta 2017, čiže na budúci týždeň, bude knižnica zatvorená.

A helyi könyvtár vezetője tudatja a lakossággal, hogy 2017. augusztus 14-től 18-ig, tehát a jövő héten, a könyvtár zárva lesz.


allasajanlat.jpg

Firma Pigagro hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď na farmu vo Svodíne. Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, plat po prvom mesiaci spolu s odmenami vyše 600EUR, príplatky za prácu nadčas, teplú stravu a bezplatný pitný režim, príspevok na letnú dovolenku vo výške 60EUR a na Vianoce 90EUR, jednu ošípanú za rok zdarma a ďalšie zamestnanecké benefity. Záujemcom o zamestnanie z obcí nad 15km od Svodína ponúkajú príspevok na dochádzanie vo výške 50EUR mesačne.

Záujemcovia o prácu nech sa hlásia telefonicky u vedúceho farmy vo Svodíne, p. Alexandra Vavreckého na tel. čísle 0908 67 67 31.

A Pigagro vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel.

A vállalat kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, egy hónap után a fizetés a bónuszokkal elérheti a 600 eurót, továbbá juttatás túlóramunkáért, meleg ebéd, ivó rezsim ingyen, 60 eurós hozzájárulás a szabadsághoz, 90 euró értékű karácsonyi utalvány, évente egy hízó sertés ingyen és további munkavállalói juttatások.  Szőgyéntől 15 km-nél messzebbről jelentkezőknek havonta 50 euró hozzájárulást biztosítanak az utazáshoz.

Az érdeklődők telefonon jelentkezhetnek Vavrecky Sándornál a telephely vezetőjénél a következő telefonszámon: 0908 67 67 31.


állás.jpg

Spoločnos JOB IMPULSE prijme väčšie množstvo elektromechanikov na dve až tri zmeny do podniku SEMECS s.r.o. Vráble s nástupom ihneď. Doprava je zabezpečená a hradená. Ponúkajú dlhodobú prácu a zárobok od 620 do 850 eur podža kvalifikácie a zručnosti. Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0948 397 996 alebo 0948 430 727.

A JOB IMPULSE társaság felvesz munkásokat elektroműszerészi pozícióra a SEMECS vállalathoz Verebélyre, két vagy három műszakos munkarendbe, azonnali belépéssel. Az utazást biztosítják és térítik. Hosszú távú munkát ajánlanak, továbbá kereseti lehetőséget 620 eurótól 850 euróig. Bővebb információk a következő telefonszámokon: 0948 397 996 ill. 0948 430 727.


figyelem_2_0.jpg

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 20-ho júna 2017 až do odvolania, z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiava zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podža zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi z a k a z u j e:

  • vypažova porasty bylín, kríkov a stromov
  • fajči alebo používa otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • a zaklada oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjs k jeho rozšíreniu.

Az Érsekújvári Járási Tűzoltó Parancsnokság felhívja a lakosság figyelmét, hogy  a hosszantartó száraz és meleg időjárás miatt az érsekújvári járás területét 2017. június 20-től egészen a tilalom visszavonásáig fokozottan tűzveszélyes területté nyilvánítja. A tilalom alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat.

Fizikai személyeknek a 314/2001-es számú törvény értelmében t i l o s:

  • felégetni a növényzetet, bokrokat és fákat,
  • tilos dohányozni vagy nyitott tüzet használni tűzveszélyes területen,
  • és tilos tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz szétterjedhet.

figyelem_2_0.jpg

Oznamujeme našim občanom, že v rámci protikriminálnej činnosti samospráva našej obce v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru Štúrovo a susednými obecnými samosprávami vypracovali leták na varovanie občanov pred kriminálnou činnosou, ktorá ohrozuje najmä našich seniorov. Spomínané letáky budú doručené do poštových schránok postupne od 10-ho apríla 2017. Samospráva obce odporúča všetkým našim obyvatežom, aby sa oboznámili s obsahom letáku.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy községünk önkormányzata bűnmegelőzés céljából, a Párkányi Rendőrkapitánysággal és a szomszédos falvak önkormányzataival együttműködve, szórólapokat dolgozott ki a lakosok figyelmeztetésére olyan bűncselekményekkel kapcsolatosan, melyek leginkább az idősek ellen irányulnak. Az említett szórólapokat 2017. április 10-étől folyamatosan fogjuk eljuttatni postaládáikba. Községünk vezetősége ajánlja minden lakosunknak, hogy saját- és családtagjai érdekében ismerkedjen meg a szórólap tartalmával.


templom1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Augusztus

13. augusta 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   815

 1000

1100

19. nedeža v cezročnom období – Évközi 19. vasárnap

 Šarkan: + Jozef a Cecília

                  Pro populo – Za veriacich

                  Táborozokért

Augusztus

14. augusta 2017

Pondelok - Hétfő

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

                   

Augusztus

15. augusta 2017

Utorok - Kedd

 

1630

1800

1900

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

 Šarkan: + Viktor a Karolína

Svätá omša v slovenskom jazyku: Na úmysel

Szentmise magyar nyelven: Pro populo - Hívekért

Augusztus

16. augusta 2017

Streda - Szerda

 

 1800

Féria

    Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie rodiny

Augusztus

17. augusta 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

1800

Féria

   + Urban, Rozália, Dominik, Anna

Augusztus

18. augusta 2017

Piatok – Péntek

 

1800

Féria

  Za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a požehnanie rodiny

Augusztus

19. augusta 2017

Sobota - Szombat

 

 1800

Féria

  + Vas Lajos

Augusztus

20. augusta 2017

Nedeža –Vasárnap

 

   800

   930

 

 1100

20. nedeža v cezročnom období – Sz. István király

 

 Šarkan: + Jozefína, Justín Kula

 

                   Pro populo – Za veriacich

 

                    A Csemadok alapszervezetéért


 

Figyelem.jpg

 

 

 

 

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


st.png

Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


svrp.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     hangos.jpg

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka