Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní - Adóügyi osztály

Činnos a služby

 • Spracovanie a vyberanie daní a miestnych poplatkov:
  • Daň z nehnutežností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
  • Poplatok za psa
  • Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
  • Výpočet dane a vystavovanie platobných výmerov a upomienok
  • Vydávanie potvrdení o úhrade a nedoplatkoch daní a poplatkov
  • Preberanie objednávok na opravy verejného osvetlenia a hlásenia porúch televízneho káblového rozvodu

Pokladňa:

 • Výber daní a poplatkov za služby poskytované obcou
 • Daň z nehnutežnosti
 • Daň za psa
 • Poplatok za zber,prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Správne poplatky (overenie, potvrdenie...)
 • Cintorínsky poplatok
 • Odvoz fekálií
 • Výmena kuka nádoby
 • Vysielanie oznamov v obecnom rozhlase a TV
 • Kopírovacie služby
 • Vyhotovenie a odvysielanie blahoželania v OTV


Kontaktné údaje

Zodpovedné pracovníčky: Denisa Kasznerová

E-mail: dane@gbelce.sk

                                 Ingrid Poliačiková

E-mail: poplatky@gbelce.sk   

Kancelária: prízemie, číslo dverí 5
Telefón: 036 75 92212

 


 

Munkakör és szolgáltatások

A helyi adók és illetékek feldolgozása és beszedése:

 • ingatlan-adók: telek-, épület-, lakás- és lakóépületben levő, nem lakáscélú helyiségek adója,
 • kutya utáni illeték
 • a kommunális hulladék és az apró építkezési hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása utáni illeték

Pénztár:

 • A községi szolgáltatásokért járó illetékek beszedése:
 • ingatlanadó
 • kutyaadó
 • szemétilleték
 • adó a község közterületeinekhasználatáért
 • temetői illeték
 • szennyvíz elszállítás
 • kukacsere
 •  hirdetések közzététele a helyi hangszóróban és televízióban
 •  fénymásolási szolgáltatás
 • Jókívánságok megfogalmazása és ezek közvetítése a HTV-ben
 • adók kiszámítása, fizetési határozatok és írásbeli felszólítások készítése, adók befizetéséről, adóhátralékokról és illetékekről szóló igazolások kiadása, a közvilágítás és a kábeltelevízió javítására szóló megrendelések átvétele.


Elérhetőség : 

Felelős személy:   Kaszner Denisa

E-mail:dane@gbelce.sk

      Poliačik Ingrid

E-mail: poplatky@gbelce.sk

Iroda:  földszint 5-ös ajtó

Telefon:  036/75 92 212


 


Magyar verzió
Úvodná stránka