Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Óvoda

 

Riaditeľ:     Mgr. Renáta Baloghová

Adresa:    ul.Materskej školy 396/6

Telefón:   036 75 92 681

E-mail:    ms@gbelce.sk


 

Budova materskej školy

Felújított ovoda.jpg

                                                                                           Ovoda épületének felújítása

 

Najdôležitejším obdobím v živote dieťaťa je prvých šesť rokov. Teda predškolský vek. Vtedy sa najviac vyvíja  a formuje jeho osobnosť, rozširuje obzor poznania a buduje sa jeho vzťah k okoliu. Vážime si, že ste svoje dieťa zverili práve nám a tým sa môžeme podieľať na formovaní jeho osobnosti.
Naša MŠ po prvýkrát otvorila svoju bránu v roku 1949, ale ako prvá moderná budova materskej školy sa otváralo na Búčskej ceste v roku 1964. V priebehu desaťročí prešla niekoľkými zmenami. V roku 1989 materská škola dostala novú modernú budovu na ulici materskej školy č. 396/6.  V súčasnosti sme trojtriednou MŠ.  Poskytujeme predprimárne vzdelávanie a celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Je trojtriedna s počtom detí 55, zaradených podľa vekových kategórií.

  •  Trieda 4-6 ročných detí  s výchovným jazykom slovenským
  • Trieda 4-6 ročných detí s výchovným jazykom maďarským
  • Trieda 3-4 ročných detí  - malá skupina

Každodennú starostlivosť detí zabezpečuje 10 členný kolektív zamestnancov, z toho 6 kvalifikovaných učiteliek.
     Výchovno-vzdelávací program  od  septembra  2009 sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu "Čarovný les“. Je vytvorený na základe humanizácie výchovy a vzdelávania so zameraním na osobnosť dieťaťa ako jedinečnej individuality , so zameraním na rozvoj jeho aktivity a tvorivosti, v zohľadňovaní jeho potrieb, záujmov v komplexnom rozvoji.
Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej. Zasadenie materskej školy na to dáva mnoho príležitostí, nakoľko je v blízkosti prírodného rezervácia Parížske močiare. Tento prostredie dáva množstvo príležitostí na plánované rozvíjanie environmentálneho podvedomia detí tak, aby dokázali vnímať a podľa svojich možností chápať a pomáhať prírode, správať sa v nej citlivo.
Rozvíjame u detí aj návyky súvisiace so zdravým zdravotným štýlom,  kladieme veľký dôraz na správnu výživu detí. Vytvárame základy počítačovej gramotnosti detí oboznamovaním sa s prácou na počítači, smerujeme k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, k vytváraniu dobrých vzťahov k sebe, k druhým, k okoliu v ktorom žije a zvlášť k domovu, prírode a životnému prostrediu. Výchovno-vzdelávacie činnosti plánujeme a programujeme tak, aby každý deň v našej materskej škole bol pre deti „ zlatou bránou“, ktorá im otvára priestor pre hry a zábavu, priestor pre získavanie nových zážitkov a užitočných poznatkov. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy.
Materská škola poskytuje deťom krúžkovú činnosť a to oboznamovanie sa s anglickým jazykom a práca s interaktívnou tabuľou.  Krúžkovú činnosť zabezpečujú učiteľky z obidvoch základných škôl. Počas školského roka pripravujeme pre deti v spolupráci s rodičmi niekoľko aktivít súvisiacich s významnými dňami a výročiami, či sviatkami: Tekvicová slávnosť,  Mikuláš, Vianoce, Fašiangy- karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme – turistické vychádzky do okolia, rozlúčka s predškolákmi.
Prvky folklórneho umenia uplatňujeme na vystúpeniach s deťmi na rôznych kultúrnych podujatiach v obci, v amfiteátri ARDEA, ako folklórne slávnosti Csemadok-u a iné významné udalosti v obci.
O živote detí v MŠ širokú verejnosť pravidelne informuje obecná káblová televízia, rodičia majú možnosť nahliadnuť do našej výchovno – vzdelávacej činnosti na akciách Dní otvorených dverí a pravidelných posedeniach s  rodičmi. Pravidelne posielame články a fotografie o  našich podujatiach do časopisov Katedra, Včielka, kde aj zverejňujú výtvarné práce našich detí. Úzka je spolupráca so základnými školami, kde ročne pripravujeme desiatky detí. Plánov do budúcna máme veľa. Vítame každú radu, sponzorskú pomoc na vylepšenie stavu učebných pomôcok, hračiek, na skvalitnenie našej výchovno – vzdelávacej činnosti.
Záverom chcem povedať, že poslaním našej materskej školy je, aby sa deti v nej cítili bezpečne, príjemne. Chceme, aby každý deň, ktorý strávi dieťa v materskej škole bol pre nich niečím novým a výnimočným. Našou víziou je ,, u nás bude každé dieťa šťastné, spokojné a milované“ .


 

Obnova budovy MŠ, Ovoda épületének felújítása

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka